Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

klimaatakkoord-tweede-kamer x.jpg

SER wil dat (beroeps)onderwijs beter inspringt op de energietransitie

14 jul 2018 | Nieuws

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. De SER publiceert concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Breed draagvlak is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. De impact op de samenleving is groot. Dat vraagt om brede steun in de samenleving om de noodzakelijke veranderingen ook vorm te geven. ‘Zonder draagvlak is energietransitie en doodgeboren kind’, stelde Ed Nijpels in de Tweede Kamer. Als voorzitter van het Klimaatberaad informeerde hij daar de Kamerleden.

Als theoretisch voorbeeld noemde hij de omslag in de industrie. Als het grote chemische complex bij Geleen helemaal op duurzame stroom gaat draaien is er een heel tracé nodig voor de hoogspanningsleiding. Die loopt vanaf een windpark in zee naar diep in Limburg. Vanwege veiligheidsvoorschriften vraagt zo’n stroomsnelweg veel ruimte. Die schaarse ruimte in Nederland is dan niet voor andere dingen te gebruiken. ‘De keus voor de ene maatregel heeft gevolgen op andere terreinen. Daarom is draagvlak en samenhang nodig voor de keuzes die gemaakt worden.’

Er is een werkgroep die in beeld brengt wat de kansen en bedreigingen voor werkgelegenheid zijn. Dit gebeurt onder leiding van SER-voorzitter Mariette Hamer. Dit gaat ook het beroepsonderwijs dat nauw samenwerkt met bedrijven, aan.

Bijeenkomsten in het land

Voor het draagvlak waar Nijpels op wijst, is het brede Klimaatberaad van groot belang hield hij de Kamer voor. Daarin zitten uiteenlopende organisaties met brede vertakkingen in het land. Dan gaat het om de milieubeweging, een jongerenorganisatie, lagere overheden, vakbonden en werkgevers.

 Maar ook de vijf onderhandelingstafels zijn druk om ideeën en opvattingen uit de samenleving bij hun besluitvorming te betrekken. Daarnaast komen er ook nog diverse bijeenkomsten in het land om in gesprek te gaan over de transitie.

Koopkracht is van de politiek

De Kamer vroeg duidelijk aandacht voor een eerlijke verdeling van de lasten. ‘De vervuiler betaalt is het eerlijkste principe hiervoor’, aldus Nijpels. Hij verzekerde dat de klimaatonderhandelaars geen afspraken over inkomenspolitiek maken. ‘Dat gebeurt jaarlijks is in de Trêveszaal als het kabinet weet wat de maatregelen op alle beleidsterreinen betekenen voor de koopkracht. Koopkrachtplaatjes is het terrein van de politiek.’

Regels zitten in de weg

De financierbaarheid van de transitie wordt onderzocht in de taakgroep onder leiding van APG-topman Gerard van Olphen. Aan elke tafel zit een deskundige om de consequenties voor ruimtelijke ordening in beeld te brengen. Ook wordt overkoepelend gekeken naar innovatie en naar wetten en regels die de transitie in de weg staan. ‘Het APG financiert in Vlaanderen dat er op alle schooldaken zonnepanelen komen. De investeerder wil dat met zijn pensioengeld ook graag in Nederland doen. Maar dat mag niet vanwege onderwijswetten.’

Snel akkoord op hoofdlijnen

Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Na de zomer heeft het planbureau voor de leefomgeving (PBL) dan doorgerekend of de voorstellen ook leiden tot 49 procent CO2-reductie. De rest van het jaar worden dan de details uitgewerkt. Begin 2019 moet het akkoord in werking treden.

 
 

 
Meer over
 
nos x.jpg
28 jun 2018

Alarmerend VN-klimaatrapport toont noodzaak duurzaamheidsbeleid in beroepsonderwijs

Alarmerend VN-klimaatrapport toont noodzaak duurzaamheidsbeleid in beroepsonderwijs
img_4947.jpeg
25 mei 2018

Studenten en docenten Scalda aan de slag met techniek windenergie

Studenten en docenten Scalda verdiepen zich in techniek windenergie
goals Smallingerland De Drift 1.jpg
24 mei 2018

25 mei Nationale dag van de duurzaamheid voor academisch en beroepsonderwijs

25 mei Nationale dag van de duurzaamheid voor academisch en beroepsonderwijs
earth day x.jpg
23 apr 2018

De jaarlijkse VN Dag van de Aarde was 22-4, het is een reminder voor elke dag

De jaarlijkse VN Dag van de Aarde was 22-4 en is een reminder voor elke dag
VGN x.png
21 apr 2018

VGN stelt ‘platform duurzaamheid’ in

VGN stelt ‘platform duurzaamheid’ in
Hamers.jpg
19 apr 2018

SER-IMVO - Kleding- en textielbedrijven nemen due diligence als leidraad

Kleding- en textielbedrijven nemen due diligence als leidraad
mbo programma start 17 april zeist1_header_0.jpg
19 apr 2018

ROC's en AOC's gaan samenwerken om energietransitie te realiseren

ROC's en AOC's gaan samenwerken om energietransitie te realiseren
Wellantcollege Utrecht kiest energieneutrale koers
16 apr 2018

Wellantcollege Utrecht kiest energieneutrale koers

Wellantcollege Utrecht kiest energieneutrale koers

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies