Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Groenpact luidt een commitment rond duurzaamheid i

Groenpact luidt een commitment rond duurzaamheid in voor de groene sector

19 jan 2019 | Nieuws

‘De jongeren en studenten uit het groene onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema’s.’ Aldus minister van Landbouw Carola Schouten op 16 januari jl voor 300genodigden tijdens de conferentie Groenpact Manifestatie in Groenekan waarop  ‘Groenpact 2e fase’ werd gepresenteerd. De minister sprak haar steun uit voor Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Ook ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw.

Minister Schouten onderschrijft urgentie Groenpact met extra impuls

De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie

Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks € 0,6 miljoen beschikbaar voor het platform Groenpact. Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van klimaatveranderingen in een stad, vertical farming in de tuinbouw, het realiseren van kringlooplandbouw of het creëren van waarde voor voedsel in de regio. Maar het kan ook gaan om dierenwelzijn of het belang van huisdieren voor eenzaamheidsbestrijding. Studenten en bedrijfsleven gaan samen aan de slag met de dilemma’s die de transitieopgaven met zich meebrengen. Daarbij blijft ook het versterken van de internationale positie van de sector een belangrijk doel.

Extra geld voor praktijkgericht onderzoek

Voor de transitieopgaven is veel onderzoek nodig, het (grotere) succes ligt echter in de mate van kennisdeling en toepassing. Samen met de hogescholen en met hulp van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wordt een nieuw meerjarig programma praktijkkennis voor voedsel en groen opgezet. Het doel hiervan is het versterken van de groene kennisinfrastructuur en het laten doorwerken van innovaties in de praktijk zoals op het boerenerf, in de kas en in het stadsgroen. Ook het groene mbo zal worden betrokken bij deze ontwikkeling. Het ministerie van LNV stelt hiervoor extra geld beschikbaar aan het Regieorgaan SIA. De eerste call betreft een bedrag van € 4 miljoen voor versnelling verduurzaming veehouderij, duurzame landbouwbodems en kas als energiebron.

Green deal

Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen. Op de manifestatie werden de resultaten van de afgelopen jaren getoond.

Minister en diverse onderwijspartijen, NAJK, IPO en BoerenNatuur ondertekenden op de Manifestatie de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groen onderwijs’. Deze Green Deal zorgt ervoor dat landbouw en natuur, via het onderwijs, sterker worden verbonden. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit en biedt de boeren van de toekomst een ander handelingsperspectief.

Bron: AOC Raad

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies