Platform Profielactueel
delta.jpg

Regering op Prinsjesdag | Extra geld nodig voor aanpassing aan klimaatverandering

21 sep 2021 | Nieuws

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op Prinsjesdag, namens het kabinet het Deltaprogramma 2022 met als ondertitel ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

De komende vier jaar is 800 miljoen euro extra nodig voor het wegwerken van het tekort op het budget voor beheer en onderhoud van de waterwerken in Nederland. Daarna is er structureel 100 miljoen euro per jaar extra in het Deltafonds nodig. Het tekort op beheer en onderhoud mag niet ten koste gaan van nieuwe watermaatregelen om onze laag gelegen delta voor te bereiden op de verandering van het klimaat. “Het is in het licht van de klimaatverandering onverantwoord om vertraging op te lopen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Er is juist een versnelling nodig”, aldus Deltacommissaris Peter Glas. De Deltacommissaris is een regeringscommissaris. Zijn functie is verankerd in de Deltawet. Deze wet is sinds 1 januari 2012 van kracht. Sinds 1 januari 2019 is Peter Glas de tweede deltacommissaris.

“Het klimaat lijkt sneller te veranderen. De overstromingen in Limburg en het recente klimaatrapport van het IPCC onderstrepen de urgentie voor extra inzet en versnelling van de uitvoering van maatregelen uit het Deltaprogramma. Ik vraag de overheid, burgers en bedrijven daarom met klem om extra inspanningen voor klimaatadaptatie.”

In zijn aanbiedingsbrief bij het Deltaprogramma 2022 roept de Deltacommissaris het kabinet op de wateropgaven beter te koppelen aan de andere grote opgaven in het land. Volgens de Deltacommissaris is een meer dwingende aanpak van het kabinet nodig om er voor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met een stijgende zeespiegel, hogere maar ook lagere afvoeren in de rivieren en weersextremen. De waterbeheerders moeten bij woningbouwplannen direct aan tafel zitten zodat de woningen op de juiste plek worden gebouwd en er in nieuwe woonwijken voldoende maatregelen worden genomen om overtollig water bij stortbuien op te vangen en vast te houden voor droge periodes. Ook adviseert hij het kabinet geld uit te trekken voor onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering op de lange termijn voor de grensoverschrijdende rivieren en de mogelijke maatregelen. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de zeespiegelstijging is eerder al een kennisprogramma gestart.

Forse investering voor zoetwater

De minister heeft vandaag bekend gemaakt dat ze voor het Deltaplan Zoetwater voor de periode 2022-2027 100 miljoen euro extra uittrekt, bovenop de 150 miljoen euro die al in het Deltafonds was gereserveerd. De waterschappen, gemeenten en provincies trekken samen 540 miljoen euro uit voor nieuwe maatregelen die moeten zorgen voor voldoende zoetwater voor drinkwater, landbouw, natuur en industrie. Met bijna 800 miljoen euro in totaal is het budget voor zoetwatermaatregelen verdubbeld ten opzichte van de afgelopen periode.

Projecten

In het Deltaprogramma 2022 staat een overzicht van de maatregelen die Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten gezamenlijk nemen zodat Nederland in 2050 weerbaar is tegen het hoogwater vanuit zee en de grote rivieren en voor extreme weersomstandigheden. Via het Rijk is hiervoor in het Deltafonds nu gemiddeld bijna 1,4 miljard euro per jaar beschikbaar. Het afgelopen jaar zijn er weer grote en bijzondere projecten gestart en opgeleverd. Dit jaar is bijvoorbeeld in het Hoogwaterbeschermingsprogramma de dijkversterking bij Vianen en de Lauwersmeerdijk afgerond. Bron: www.deltaprogramma.nl.

Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. De situatie in Limburg laat zien dat Nederland beter moet worden beschermd tegen de gevolgen van extreem weer. Het klimaatrapport van het IPCC onderstreept de noodzaak hiervan. IenW zet daarom vol in op dijkversterking en rivierverruiming. Er wordt verder onderzocht hoe Nederland kan worden voorbereid op hevige neerslag, met de aanbevelingen gaat IenW in 2022 aan de slag.

Extreem weer is niet alleen hevige neerslag, het is ook langdurige droogte. Via het Deltafonds steekt IenW € 100 miljoen euro extra in maatregelen die de zoetwatervoorziening klimaatbestendig maken. In totaal is hiervoor nu € 250 miljoen beschikbaar.

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies