Platform Profiel Actueel

Vergrijzing mbo-docenten.jpg

Concurrentie mbo en bedrijfsleven verwacht om de docent

4 nov 2015 | Nieuws

Komt de huidige samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven onder druk te staan? Die kans bestaat als de economie aantrekt en mbo en bedrijfsleven met elkaar zullen moeten concurreren om het schaarser wordend aanbod van, respectievelijk, docenten en vaklieden. Dit beeld komt tevoorschijn uit de Brief over de Onderwijsarbeidsmarkt van staatssecretaris Dekker. 

Het mbo heeft een sterk vergrijsd lerarenbestand, waardoor er de komende jaren veel mensen met pensioen zullen gaan. Omdat het mbo voorlopig ook leraren van de reguliere arbeidsmarkt kan  betrekken verwacht staatssecretaris Dekker voorlopig geen grote problemen verwacht. Dan kan wel veranderen als  de economie  sterker aantrekt  dan verwacht. Dan zal het mbo, veel meer dan het po en het vo, moeten concurreren op de arbeidsmarkt. Voor de verdere toekomst staat dat ook vast. Dan zal namelijk het aantal docenten dat met pensioen sterk toenemen.

Het mbo heeft de komende jaren te maken met een grote uitstroom van ouder personeel. Het ministerie heeft drie scenario’s voor 2014, 2020 en 2024 opgesteld (zie figuur). De vraag naar instroom neemt in alle drie de scenario’s af, met een kleine ‘opleving’ over enkele jaren in het scenario van het meest voorspoedig economisch herstel.

Voor alle scenario’s geldt verder dat de daling vanaf 2023 weer wordt omgezet in een stijging. Omdat veel mbo leraren uit andere arbeidsmarkt sectoren afkomstig zijn is de leeftijd van deze leraren relatief hoog. In 2014 was 36 procent van het personeel in het mbo ouder dan 55 jaar. Dit betekent dat er de komende jaren veel docenten uitstromen. Instroom in lerarenopleidingen technische/beroepsgerichte vakken neemt af. De instroom in de technische/beroepsgerichte lerarenopleidingen is met ruim de helft afgenomen: van 2.341 studenten in 2002 (piekjaar vwb de instroom) tot 1.080 studenten in 2014. Kijken we alleen naar de voltijdvariant dan zien we een daling van 1.573 studenten in 2000 naar 899 studenten in 2014. Dit heeft uiteraard gevolgen gehad voor de gediplomeerde uitstroom (voltijd + deeltijd): waar in 2002 nog 454 studenten hun diploma haalden, waren dat er in 2013 nog maar 2249 . Bovendien stroomt een aanzienlijk deel van de gediplomeerden niet het onderwijs in, maar gaat in het bedrijfsleven aan de slag. Dit zal de komende jaren een specifiek punt van aandacht voor het mbo zijn. Toename aanbod zijinstroom in het mbo Een positieve ontwikkeling is dat het aantal deelnemers aan een zijinstroomtraject in het mbo is toegenomen van 305 in 2010 tot 448 in 201310. In deze gehele periode zijn 1.531 mensen gestart met een zij-instroomtraject voor het mbo (zowel door OCW gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde trajecten).

Ook voor vakken waarvoor de tekorten toenemen in het vo zullen in het mbo problemen ontstaan, zoals Duits, scheikunde en natuurkunde.

De figuur toont de geraamde leeftijdsverdeling leraren MBO 2014, 2020, 2025

bron: OCW

 
 

 
Meer over
 
sbb.gif
4 feb 2016

SBB-site biedt mbo-ers per regio kansen op werk en stage

SBB-site biedt mbo-ers per regio kansen op werk en stage

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies