Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

HU
Terug naar overzicht
Delen met vrienden
 
Lectoraat beroepsonderwijs

De inhoudelijke kern van het lectoraat betreft het opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om de leerprocessen die plaatsvinden en de ondersteuning daarvan door docenten en praktijkopleiders.

 

Hét onderscheidend kenmerk van beroepsonderwijs is dat leren en het begeleiden van dat leren plaats vindt op school én op de werkplek, en in variaties daarvan zoals simulaties binnen de school of leerafdelingen in het bedrijf. Het verbinden van die twee leerplekken vraagt om grensoverschrijdend handelen. Het opleiden tot startend beroepsbeoefenaar, en daarmee het ontwikkelen van een basis voor beroepsmatig handelen in termen van vakkennis, vakvaardigheid en beroepshouding, is niet mogelijk door deelnemers alleen in school of alleen in bedrijf hierop voor te bereiden; leren dient binnen én buiten de school plaats te vinden. Een centraal kwaliteitsvraagstuk van beroepsonderwijs is vervolgens hoe de verbinding tussen de verschillende contexten wordt vormgegeven zodanig dat lerenden optimaal ondersteund worden het geleerde in die verschillende contexten te integreren.

 

Het leren op en over grenzen, zoals we de hiervoor beschreven leerprocessen in de context van beroepsopleidingen kunnen noemen, vraagt specifieke begeleiding. Het productief maken van verschillen voor leren stelt hoge eisen aan beheersing van het onderdeel dat onderwezen wordt en tegelijk van de aard van het beroep waartoe opgeleid wordt. Het vraagt een overstijgend perspectief en een wendbare en lenige blik op de ontwikkeling van het beroep of de branche bij de docent of opleider. Behalve die inhoudelijke lenigheid vraagt de heterogeniteit van inhouden, leerplekken en van de lerenden zelf, eveneens adaptiviteit in de aanpak.

 

Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis voor kwaliteitsverbetering van beroepsonderwijs. In de tweede termijn van het lectoraat (2011-2015) is er sprake van:
- een sterkere focus op professionalisering als het gaat om onderzoeksmatig denken en kijken en als het gaat om het werken met de kennis (kennisvalorisatie) over leren en begeleiden in beroepsopleidingen.
- een sterkere focus op vraagstukken over de kwaliteit van leren en begeleiden in beroepsopleidingen uitgaande van het ontwikkelen van beroepsmatige competentie met een stevige kennisbasis en uitgaande van heterogeniteit van de studentpopulatie.
- naast continuering van de aandacht voor deze vraagstukken in het mbo (en zo mogelijk de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo), een sterkere focus voor deze vraagstukken in de eigen hbo-opleidingen. De directe betrokkenheid van het lectoraat bij de vormgeving van het Expertisecentrum docent hbo sinds eind 2012 is daarvan een resultante.

Op de website van het Lectoraat Beroepsonderwijs staat meer informatie dit kenniscentrum.

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies